Na to, aby ses dostal k cíli, musíš učinit první krok.

Možnosti a podmínky členství v Contours

  • Cvičit v Contours můžete kdykoli a jak dlouho chcete během provozní doby pobočky.
  • Navštěvovat můžete jakoukoli pobočku Contours a to i v zahraničí, Vaše členství platí ve všech fitness Contours po celém světě.
  • Při každé návštěvě je Vám kdykoli k dispozici naše trenérka, která Vám vždy ochotně poradí. Máte dotaz či přání? Určitě neváhejte a ptejte se!.
  • Pokud máte nějaký hlavní cíl, který si v Contours chcete splnit (např. snížení váhy nebo formování postavy), informujte naši trenérku, poradí Vám, jak nejrychleji cíle dosáhnout.
  • Pro sledování Vašich pokroků si u trenérky vyžádejte cca jednou za měsíc měření postavy.
  • V ceně členství Contours je jedinečný 30-ti denní Contours stravovací program ke snížení váhy. Naleznete jej ve Vaší osobní složce na stránkách Contours.
  • Na každé pobočce jsou 2-3x měsíčně pořádány různé přednášky, kurzy či akce. Přehled akcí naleznete na internetových stránkách či na nástěnce pobočky. Účast na akci je zpravidla nutné nahlásit trenérce několik dní předem. Budete srdečně vítána.
  • Pro větší účinek a radost ze cvičení Vám trenérka každý měsíc změní cviky na rebounderech.
  • Jako členka Contours můžete využít slev našich partnerů. Jejich přehled je Vám k dispozici ve Vaší osobní složce.
  • Na internetových stránkách Contours máte přístup do Vaší osobní složky, kde kromě jiného naleznete:

údaje o Vašem členství - začátek, expirace
dny, kdy jste Contours navštívila
přehled Vašich měření
historii obsazenosti Vaší pobočky
aktuality z Vaší pobočky
dokumenty týkající se Contours - např. referenční či motivační programy
přehled o probíhajících kurzech a přednáškách s možností online přihlášení
jedinečný 30-ti denní Contours stravovací program ke snížení váhy
dotazníky, newslettery, tipy Contours apod.
kontaktní formulář pro Vaše náměty, připomínky, stížnosti
 

Věříme, že členství v Contours splní Vaše očekávání, pomůže Vám dosáhnout Vašich cílů a Vy se po vypršení členství rozhodnete pro jeho prodloužení. Pokud budete s čímkoli nespokojena, dejte nám o tom vědět. K dispozici je Vám kontaktní formulář ve Vaší osobní složce, či zcela anonymní kontaktní formulář na stránce www.contours.cz/kontakt .

Členství v Contours - Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny dne 1.3.2010 a platí do případné aktualizace.

Přerušení Vašeho členství

 - v rámci členství v Contours máte možnost přerušit členství ve vaší osobní složce.

- během 3m čl. nelze přerušit zdarma
- během 6m čl. lze přerušit 1x zdarma

- během 12m čl. lze přerušit 3x zdarma
- během 24m čl. lze přerušit 6x zdarma

Přerušení na dobu určitou:
Ve vaší osobní složce zadáte od kdy do kdy chcete členství přerušit. Délka přerušení může být od 7-120 dní.

Přerušení na dobu neurčitou – s lékařským potvrzením (i na tento typ se vztahují limity počtu přerušení)::
Ve vaší osobní složce zadáte od kdy chcete členství přerušit. (Přerušení je nutné nahlásit okamžitě, nikoli až po ukončení léčby.) Do osobní složky je poté nutné do 4 měsíců od začátku přerušení vložit lékařskou zprávu a vybrat do kdy chcete členství přerušit. Trenérka Vaše přerušení schválí. V případě, že do 4 měsíců nedojde k nahrání lékařské zprávy do osobní složky, přerušení se od počátku ruší. Délka přerušení může být od 7-120 dní.


- další přerušení (dle typu členství) je možné za poplatek 200kč.

- nad rámec uvedených přerušení lze zcela zdarma přerušit členství z důvodu těhotenství na 9 měsíců.

Aktuálně : Využijte možnostit  " Domácí členství" více informací zde,   Všechna členství jsou v době nuceného uzavření fitness  automaticky přeruena a tedy prodloužena o dobu uzavření fitness a opětovně spuštěna.

Věříme, že jsme nastavili velmi vstřícná a přitom do cvičení motivující pravidla.

Tým Contours

Členství v Contours

Provozovatel se zavazuje člence poskytnout po dobu členství a v rámci otevírací doby fitness studia časově neomezený počet vstupů. Členství je vázáno na osobu členky a trvá vždy předem určenou, přesně stanovenou dobu. Členka se zavazuje dohodnutou cenu za poskytování služeb platit pravidelnými měsíčními platbami či jednou hotovostní platbou při nákupu členství. Možnosti typů a cen jednotlivých členství členka nalezne na stránce příslušné pobočky Contours. Členství skončí uplynutím sjednané doby trvání členství. Členství může být dále ukončeno písemným odstoupením společnosti od smlouvy a to v případě, že členka hrubě či opakovaně porušuje smlouvu či tyto obchodní podmínky.

Povinnosti členky Contours :
Členka je povinna po vstupu do klubu na vyzvání prokázat svoji totožnost.
Na základě členství v klubu není členka oprávněna čerpat doplňkové služby jako např. konzumace nápojů apod. Tyto služby členka hradí zvlášť.
Členka mladší 15 ti let je oprávněna využívat členství pouze za doprovodu další plnoleté členky.
Sportovní aktivity členky jsou realizovány na její vlastní odpovědnost a nebezpečí.
Členka není oprávněna využívat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Provozovatel je oprávněn v těchto případech znemožnit využívání sportovních aktivit.
Členka je povinna řídit se pokyny zaměstnanců společnosti.
Do prostor klubu nesmí členka vnášet jakékoli nebezpečné předměty, zbraně, hořlaviny, výbušniny apod. V klubu je zakázáno kouřit a vnášet alkoholické nápoje. Do prostor klubu je zakázáno vstupovat se zvířaty.
Členka je povinna před použitím cvičebního stroje pokládat na koženku stroje ručník.
Členka je povinna v případě změny své kontaktní adresy resp. tel. čísla tuto změnu neprodleně oznámit provozovateli.
V případě porušení povinností členky je provozovatel oprávněn vyzvat členku, aby neprodleně zjednala nápravu, případně centrum opustila. V případě neuposlechnutí je provozovatel oprávněn ukončit člence členství v klubu.

Zasílání písemností členkám Contours :
Provozovatel je oprávněn zasílat veškeré písemnosti na poslední známou adresu členky. Není-li možné zásilku doručit (z důvodu odepření, nepřevzetí apod.) dnem doručení zásilky se rozumí den, kdy zásilka byla vrácena provozovateli.

Mimosoudní řešení sporu:
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

Poskytování slev na zakoupená členství :
Provozovatel může v rámci trvalé (studenti, důchodci apod.) či dočasné (časové omezená akce pro určité období) poskytnout člence na nákup členství slevu. Jednotlivé nabízené slevy včetně časově omezených akcí nelze sčítat a je možné uplatnit vždy jen jednu z nabízených slev. Sleva na zakoupené členství je poskytována také při platbě členství v hotovosti či při platbě členství kartou na splátky resp. při platbě pravidelným trvalým příkazem.  Za tento typ úhrad ze poskytuje sleva ze základní ceny členství (členství na splátky). 

Smluvní pokuta v případě ukončení členství odstoupením provozovatele:
V případě ukončení členství odstoupením provozovatele se sjednává smluvní pokuta rovnající se výši nezaplaceného členského poplatku připadající na dobu zbývající do uplynutí sjednaného členství.

Převod členství na jinou osobu:
Provozovatel může ve zcela výjimečných případech povolit převod členství členky na jinou osobu, kterou si zajistí stávající členka. V případě souhlasu provozovatele s převodem členství, musí být členství zcela uhrazeno a členka je před převodem členství povinna uhradit 200 Kč poplatek za administraci převodu.

Počet a umístění poboček Contours:
Provozovatel negarantuje přesný počet poboček ani přesné lokality jednotlivých poboček v rámci města, kde bylo členství zakoupeno. Provozovatel garantuje vždy alespoň jednu pobočku na území města, ve kterém bylo členství zakoupeno.

Návštěva ostatních poboček Contours:
V rámci zakoupeného členství má členka možnost navštěvovat jakoukoli pobočku Contours. Na pobočce, kde bylo členství zakoupeno, však musí proběhnout v součtu více jednotlivých návštěv než na ostatních pobočkách. Kontrola této podmínky je prováděna v polovině platnosti aktuálního členství. V případě, že podmínka není splněna, členka není oprávněna navštěvovat ostatní pobočky Contours, dokud se počet návštěv na pobočce kde bylo členství zakoupeno s ostatními pobočkami alespoň nevyrovná.

Týden cvičení zdarma
V případě, že  aktuálně probíhá marketingová akce  "Týden cvičení ZDARMA", je člence poskytnuto 7 dní členství v Contours zcela zdarma. V půběhu tohoto týdne se členka může kdykoli rozhodnout, zda dojde k uzavření smouvy o poskytování služeb. V případě, že dojde k uzavření smlouvy před vypršením zkušebního týdne, o zbývající dny členka nepřichází, ale o nevyčerpané dny je zakoupené členství prodlouženo. Nevyčerpané dny jsou zařazeny na konec zakoupeného členství.