Ochrana a zpracování osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů – poptávka služeb či objednávka na bezplatné vyzkoušení služeb

I. Základní informace – poptávka po bezplatném vyzkoušení služeb fitness center Contours

Společnost Alfréd s.r.o. se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČO: 28523067, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 147804 (dále jen „spol. Alfréd s.r.o.“), jako master franchisant konceptu Contours pro Českou republiku, v případě Vaší poptávky služeb či objednávky na bezplatné vyzkoušení služeb (dále jen „Požadavek“) zpracovává jako „správce“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), následující osobní údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu a telefon (dále souhrnně  jen „Předmětné údaje“).

V případě, že si pro plánovanou návštěvu příslušné pobočky Contours, vyberete pobočku, která není provozována přímo spol. Alfréd s.r.o., ale jiným franchisantem konceptu Contours, zpracovávají výše uvedené osobní údaje i tyto subjekty společně se společností Alfréd s.r.o. jako společní správci. Seznam provozovatelů fitness center Contours naleznete ZDE.

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb či k umožnění Vámi požadovaného vyzkoušení služeb fitness center Contours – „týden cvičení zdarma ve fitness Contours“, případně dalšího jednání o této nabídce. Tyto osobní údaje budou spol. Alfréd s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a spol. Alfréd s.r.o případně jiným provozovatelem fitness centra Contours, jak je uvedeno výše, a to po dobu 2 let od vaší poptávky, popř. po delší dobu uvedenou níže pro další konkrétní účel, pokud následně neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Bez zpracování těchto osobních údajů není technicky možné požadovanou službu poskytnout.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů, tj. spol. Alfréd s.r.o., případně spolu s dalším jedním provozovatelem fitness centra Contours v případech popsaných výše (návštěva pobočky provozované franchisantem konceptu Contours). 

Vaše konkrétní práva garantována GDPR uvádíme níže.

II. Obecný souhlas zpracování osobních údajů pro marketingové účely

1. Udělujete tímto souhlas spol. Alfréd s.r.o. a případně  provozovateli Vámi vybrané pobočky Contours, aby zpracovával Předmětné údaje; a to zejména pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb za účelem Požadavku, popř. spolupracujících třetích stran za totožným účelem, budou-li pro zajištění služeb ze strany společných správců zmocněni, a to prostřednictvím oslovením Vás jako potenciálního zákazníka telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím emailové adresy.

3. Tyto údaje budou správcem (správci) uvedenými výše zpracovávány po dobu 5 let.

4. S výše uvedeným zpracováním Předmětných údajů udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Alfréd s.r.o.– contours@contours.cz, viz dále sekce Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvedená níže.

5. Dále, spol. Alfréd s.r.o. jako správce je oprávněna Předmětné údaje předat i dalším franchisantům konceptu Contours a tímto prostřednictvím Vám nabízet služby z portfolia konceptu Contours či související s činností konceptu Contours.

III. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu – z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů 

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme Váš souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména pro tyto účely:

a) zajišťování možnosti navštěvovat fitness centra (plnění smlouvy o poskytování služeb).

V tomto případě zpracováváme osobní údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo či datum narození, čísla předložených dokladů, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsob úhrady, bankovní spojení, 

b) účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány typu soudní orgány, státní zastupitelství apod. (plnění zákonných povinností)

c) vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, čísla dlužných faktur, datum splatnosti, dlužné částky, variabilní symbol pro hromadnou úhradu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. 

U zákazníků služeb konceptu Contours jsme oprávněni v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči svému poskytovateli služeb konceptu Contours, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační a kontaktní údaje, a dále údaje o poskytovaných službách, a to po dobu 4 let ode dne ukončení poslední účinné smlouvy o poskytování služeb.

Vystavované faktury jsou v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu možné nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy o poskytování služeb. 

Příjemcem, respektive osobou, kterou mohou být Vaše osobní údaje předány, mohou franchisanti – provozovatelé fitness center Contours, a to z důvodu zajištění možnosti navštěvovat v rámci členství Contours jakoukoli z poboček konceptu Contours. Seznam provozovatelů fitness center Contours naleznete ZDE.

Společnost Alfréd s.r.o. při plnění svých závazků, povinností a práv ze smluv využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od spol. Alfréd s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě příslušné dodavatelské smlouvy a dle pokynů od spol. Alfréd s.r.o. a nesmí je využít jiným způsobem či pro jiný účel a jsou povinni dodržovat veškeré povinnosti stanovené jim prostřednictvím GDPR. Zpracovateli mají výlučně sídlo na území České republiky. Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům do zahraničí.

Jde o především o právní zástupce, notáře a exekutory, účetní, daňové poradce či auditory  společnosti zabývající se správou a vymáháním dlužných pohledávek (společnost DC GROUP, spol. s r.o.,  IČO 27380009, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10).

IV. Informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat:

a) potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, b) informace o účelech zpracování, c) právo na kopii osobních údajů.

Žádost je možné zaslat písemně na adresu Alfréd s.r.o., Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno, či žádost podat na kterékoli pobočce konceptu Contours.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Opravu provedeme bez zbytečného odkladu. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit postupem v uvedeným v bodu 1. této sekce.

3. Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, ledaže existují oprávněné či zákonné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů. 

4. Právo na omezení zpracování

V případě zaslání stížnosti či podnětu máte až do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.

5. Právo na oznámení opravy či výmazu 

Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat, dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Žádost je možné podat postupem v uvedeným v bodu 1. této sekce.

 6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, tedy na právo předání Vašich údajů jinému správci. Vaše údaje předáme, bude-li to technicky proveditelné, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji identifikovat; a zároveň za podmínky, že přenesením osobních údajů nedojde k dotčení třetích osob. Žádost o přenesení údajů k jinému správci je možno podat postupem v uvedeným v bodu 1. této sekce.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. V případě, že námitka bude shledána jako důvodná, zpracování osobních údajů ukončíme bez zbytečného odkladu. Námitku je možné podat postupem v uvedeným v bodu 1. této sekce.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit postupem v uvedeným v bodu 1. této sekce či prostřednictvím emailu zaslaného na adresu contours@contours.cz, a to vždy pouze z emailové adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní. Nezbytnou náležitostí je uvedení důvodu, pro který souhlas se zpracováním údajů odvoláváte.

COOKIES A DALŠÍ INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE

Pomocí cookies a dalších technologií získáváme informace při použití webových stránek společnost Alfréd s.r.o. – contours.cz. Jde záznamy o chování na webových stránkách získané z cookies a dalších technologií v případě jejich povolení ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.