Ochrana a zpracování os. údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů – poptávka služeb či objednávka na bezplatné vyzkoušení služeb

 1. Společnost Alfréd s.r.o. se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kladno Kročehlavy, IČ 2852306 jako master franchisant konceptu Contours, zpracovává jako „správce“ v případě vaší poptávky služeb či objednávky na bezplatné vyzkoušení služeb ve ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon

   V případě, že si pro plánovanou návštěvu pobočky Contours, vyberete pobočku, která není provozována společností Alfréd s.r.o., ale jiným franchisantem konceptu Contours zpracovávají výše uvedené osobní údaje tyto subjekty společně jako společní správci. Seznam provozovatelů fitness center Contours naleznete ZDE.
    
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb či k uskutečnění vyzkoušení služeb fitness Contours – „týden cvičení zdarma ve fitness Contours“, případně jednání o této nabídce. Tyto osobní údaje budou společností Alfréd s.r.o, se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kladno Kročehlavy, IČ 28523067 zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a Alfréd s.r.o případně jiným provozovatelem fitness Contours jejichž seznam naleznete ZDE, nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Bez zpracování těchto osobních údajů není technicky možné službu poskytnout.
   
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Alfréd s.r.o, tedy správcem osobních údajů, případně společností Alfréd s.r.o. a jedním  provozovatelem fitness Contours  (pokud plánujete navštívit pobočku která není provozována společností Alfréd s.r.o. j jejichž seznam naleznete ZDE tedy společnými správci.  
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte práva, která jsou popsána níže tohoto dokumentu – viz kapitola Informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Souhlas zpracování osobních údajů pro marketingové účely

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Alfréd s.r.o. se  se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kladno Kročehlavy, IČ 28523067 a provozovateli Vámi vybranné pobočky Contours, aby zpracovával tyto osobní údaje: 

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail bude zpracováváno primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Alfréd s.r.o. a ostatních provozovatelů fitness studií Contours jejichž seznam naleznete ZDE, nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

3. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 5 let. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Alfréd s.r.o, tedy správcem osobních údajů, případně společností Alfréd s.r.o. a jedním  provozovatelem fitness Contours  (pokud plánujete navštívit pobočku která není provozována společností Alfréd s.r.o. j jejichž seznam naleznete ZDE tedy společnými správci.  

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti email – contours@contours.cz, viz také kapitola Informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou zpracovávat i ostatní provozovatelé fitness Contours j jejichž seznam naleznete ZDE. Správce je oprávněn si vaše údaje předávat s ostatními provozovateli fitness Contours a nabízet vám služby z portfolia skupiny Contours či našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte práva, která jsou popsána níže tohoto dokumentu – viz kapitola Informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů 

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností  a ochranu oprávněných zájmů  je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
 
Jedná se zejména o tyto účely:

zajišťování možnosti navštěvovat fitness centra  (plnění smlouvy o poskytování sliužeb)

v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo či datum narození, čísla předložených dokladů, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsob úhrady, bankovní spojení, 

účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka,jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, čísla dlužných faktur, datum splatnosti, dlužné částky, variabilní symbol pro hromadnou úhradu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti )

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. 

U zákazníků služeb sítě Contours, jsme oprávněni v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách po  dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy o poskytování služeb.

Faktury vystavené jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy o poskytování služeb. 

Příjemci a předávání osobních údajů

Vaše údaje mohou být předány jakýmkoli provozovatelům fitness Contours z důvodu zajištění možnosti navštěvovat v rámci členství Contours jakoukoli pobočku Contours. Seznam provozovatelů fitness center Contours naleznete zde.

Společnost při plnění svých závazků, povinností a práv ze smluv využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy a dle pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak.

Jde o :

· společnosti zabývající se správou a vymáháním dlužných pohledávek, (společnost DC GROUP, spol. s r.o.,  ICO 27380009, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 nebo  CS stavební, s.r.o. se sídlem: Praha 6, Hodčina 703//4, PSČ 1610 IČ: 270 93 166 )

· právní zástupce, notáře a exekutory

· auditory, účetní firmy 

Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů,ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky. Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům do zahraničí.

Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

Informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte  právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat :

potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje,

informace o účelech zpracování,

právo na kopii osobních údajů

Žádost je možné zaslat písemně na adresu Alfréd s.r.o., Cyrila Boudy 1444, Kladno Kročehlavy či podat na kterékoli pobočce fitness Contours.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Opravu provedeme bez zbytečného odkladu. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na jakékoli pobočce Contours.

3. Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Tímto si vás dovolujeme upozornit, že máme nastaveny procesy, které vymažou vaše osobní údaje, pokud nemáme platný souhlas se zpracování či nejsme schopni doložit oprávněnost našeho zájmu.

4. Právo na omezení zpracování

V případě zaslání stížnosti či podnětu, do doby vyřešení podnětu máte právo na omezení zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Na základě vaší žádosti vás budeme informovat, dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Žádost je možné zaslat písemně na adresu Alfréd s.r.o., Cyrila Boudy 1444, Kladno Kročehlavy.

 6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, tedy na právo předání vašich údajů jinému správci. vaše údaje předáme,  bude-li to technicky proveditelné, , bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji identifikovat a přenesením osobních údajů nedojde k dotčení třetích osob. Žádost o přenesení údajů k jinému správci je možno podat na jednotlivých pobočkách fitness Contours.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu

V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu Alfréd s.r.o., Cyrila Boudy 1444, Kladno Kročehlavy.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů  je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit buď písemně na adrese Alfréd s.r.o., Cyrila Boudy 1444, Kladno Kročehlavy, či elektronickou poštou na adresu contours@contours.cz, vaše odvolání zašlete mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní.  Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.

COOKIES A DALŠÍ INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE
Pomocí cookies a dalších technologií získáváme informace při použití webových stránek Společnosti. Jde záznamy o chování na webových stránkách získané z cookies a dalších technologií v případě jejich povolení ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek Společnosti, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.