Možnosti a podmínky členství v Contours

Cvičit v Contours můžete kdykoli a jak dlouho chcete během provozní doby pobočky. Navštěvovat můžete jakoukoli pobočku Contours v ČR. Při každé návštěvě je vám kdykoli k dispozici naše trenérka, která vám vždy ochotně poradí.

Máte dotaz či přání? Určitě neváhejte a ptejte se!

Pokud máte nějaký hlavní cíl, který si v Contours chcete splnit (např. snížení váhy nebo formování postavy), informujte naši trenérku, poradí vám, jak nejrychleji cíle dosáhnout.

Pro sledování vašich pokroků si u trenérky vyžádejte cca jednou za měsíc měření postavy. V ceně členství Contours je jedinečný 30-ti denní Contours stravovací program ke snížení váhy. Naleznete jej ve vaší Osobní složce na stránkách Contours, kde jsou i další důležité informace o vašem cvičení.

Na každé pobočce jsou pořádány různé akce, kurzy či přednášky. Přehled akcí naleznete na internetových stránkách či na nástěnce pobočky. Účast na akci je zpravidla nutné nahlásit trenérce několik dní předem. Budete srdečně vítána.

Pro větší účinek a radost ze cvičení vám trenérka každý měsíc změní cviky na rebounderech. Jako členka Contours můžete využít slev našich partnerů. Jejich přehled je vám k dispozici ve vaší Osobní složce.

Povinnosti provozovatele:

Provozovatel se zavazuje člence poskytnout po dobu členství a v rámci otevírací doby fitness studia časově neomezený počet vstupů. Členství je vázáno na osobu členky a trvá vždy předem určenou, přesně stanovenou dobu. Členka se zavazuje dohodnutou cenu za poskytování služeb uhradit jednou platbou při nákupu členství, případně platit pravidelnými měsíčními platbami. Možnosti typů a cen jednotlivých členství členka nalezne na stránce příslušné pobočky Contours. Členství skončí uplynutím sjednané doby trvání členství. Členství může být dále ukončeno písemným odstoupením společnosti od smlouvy, a to zejména v případě, že členka hrubě či opakovaně porušuje smlouvu či tyto obchodní podmínky.

V rámci členství v Contours máte možnost přerušit členství až na 60 dnů (ve vaší osobní složce):

 • během 3m členství nelze přerušit zdarma
 • během 6m členství lze přerušit 1x zdarma
 • během 12m členství lze přerušit 2x zdarma
 • během 24m členství lze přerušit 4x zdarma
 • další přerušení je možné za poplatek 400 Kč
 • nad rámec uvedených přerušení lze zcela zdarma přerušit členství z důvodu těhotenství na 9 měsíců.

Povinnosti členky Contours:

Členka je povinna po vstupu do klubu na vyzvání prokázat svoji totožnost. Doplňkové služby (jako např. konzumace nápojů, apod.) si členka hradí zvlášť. Členka mladší 15 ti let je oprávněna využívat členství pouze za doprovodu další plnoleté členky. Sportovní aktivity členky jsou realizovány na její vlastní odpovědnost a nebezpečí. Členka není oprávněna využívat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Provozovatel je oprávněn v těchto případech znemožnit využívání sportovních aktivit. Členka je povinna řídit se pokyny personálu pobočky Contours.

Do prostor klubu nesmí členka vnášet jakékoli nebezpečné předměty, zbraně, hořlaviny, výbušniny apod. V klubu je zakázáno kouřit a vnášet alkoholické nápoje. Do prostor klubu je zakázáno vstupovat se zvířaty. Členka je povinna před použitím cvičebního stroje pokládat na koženku stroje ručník. Členka je povinna v případě změny své kontaktní adresy resp. tel. čísla tuto změnu neprodleně oznámit provozovateli. V případě porušení povinností členky je provozovatel oprávněn vyzvat členku, aby neprodleně zjednala nápravu, případně centrum opustila. V případě neuposlechnutí je provozovatel oprávněn ukončit člence členství v klubu.

Zasílání písemností členkám Contours:

Provozovatel je oprávněn zasílat veškeré písemnosti na poslední známou adresu členky. Není-li možné zásilku doručit (z důvodu odepření, nepřevzetí apod.), dnem doručení zásilky se rozumí den, kdy zásilka byla vrácena provozovateli.

Poskytování slev na zakoupená členství:

Provozovatel může v rámci trvale (studenti, důchodci apod.) či dočasně (časové omezená akce pro určité období) poskytnout člence na nákup členství slevu. Jednotlivé nabízené slevy včetně časově omezených akcí nelze sčítat a je možné uplatnit vždy jen jednu z nabízených slev. 

Návštěva ostatních poboček Contours:

V rámci zakoupeného členství má členka možnost navštěvovat jakoukoli pobočku Contours. Na pobočce, kde bylo členství zakoupeno, však musí proběhnout v součtu více jednotlivých návštěv než na ostatních pobočkách.

Počet a umístění poboček Contours:

Provozovatel garantuje vždy alespoň jednu pobočku na území města, ve kterém bylo členství zakoupeno. Provozovatel negarantuje přesný počet poboček, ani přesné lokality jednotlivých poboček v rámci města, kde bylo členství zakoupeno.

Mimosoudní řešení sporu:

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Smluvní pokuta v případě ukončení členství odstoupením provozovatele:

V případě ukončení členství odstoupením provozovatele se sjednává smluvní pokuta rovnající se výši nezaplaceného členského poplatku připadající na dobu zbývající do uplynutí sjednaného členství.

Zpracování osobních údajů:

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Alfréd s.r.o. (Master franchisantovi konceptu Contours) se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno, spisová značka: C147804 vedená u Městského soudu v Praze, aby zpracovával tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení, email, adresu, telefon, zaměstnání, výšku, hmotnost, kód vaší členské karty, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, cvičební cíle, údaje jak sportujete, prodělané vážné nemoci, zdravotní či pohybová omezení, údaje z váhy Tanita, vaše míry přes prsa, pas, pupík, boky, stehna, lýtka, stravovací návyky, snímek vaší postavy.

2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány primárně pro poskytování individuálního cvičebního plánu při cvičení v klubech Contours a pro možnost v budoucnu opět navštívit jakýkoli klub Contours a navázat na předchozí cvičební program či možnost uzavřít smlouvu o poskytování služeb.

3. Tyto údaje budou správcem zpracovány v souladu s nařízeními GDPR po dobu 5 let. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Alfréd s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Vaše osobní údaje však mohou zpracovávat i ostatní provozovatelé fitness Contours, jejichž seznam naleznete na www.contours.cz/provozovatele, a to zejména v případě, že se rozhodnete navštěvovat pobočky Contours v jiných lokalitách.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – bude provedeno jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete také na https://contours.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 27.1.2022 a ruší veškerá předchozí ustanovení.

Prohlašuji, že jsem byla provozovatelem fitness studia Contours seznámena s uvedenými Obchodními podmínkami – možnosti a podmínky členství v Contours. A uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.