Možnosti a podmínky členství v Contours

Cvičit v Contours můžete kdykoli a jak dlouho chcete během provozní doby pobočky. Navštěvovat můžete jakoukoli pobočku Contours v ČR.  Při každé návštěvě je Vám kdykoli k dispozici naše trenérka, která Vám vždy ochotně poradí.

Služby pro členky: Pro sledování Vašich pokroků si u trenérky vyžádejte cca jednou za měsíc měření postavy. V ceně členství Contours je jedinečný Contours stravovací program ke snížení váhy. Naleznete jej ve Vaší Osobní složce na stránkách Contours, kde jsou i další důležité informace o Vašem cvičení. Jako členka Contours můžete využít slev našich partnerů. Jejich přehled je Vám k dispozici ve Vaší Osobní složce.

Povinnosti provozovatele: Provozovatel se zavazuje člence poskytnout po dobu členství a v rámci otevírací doby fitness clubu časově neomezený počet vstupů. Členství je vázáno na osobu členky a trvá vždy předem určenou, přesně stanovenou dobu. Členka se zavazuje dohodnutou cenu za poskytování služeb uhradit jednou platbou při nákupu členství, případně platit pravidelnými měsíčními platbami. Možnosti typů a cen jednotlivých členství jsou na stránce příslušné pobočky Contours. Členství skončí uplynutím sjednané doby trvání členství. Členství může být dále ukončeno písemným odstoupením společnosti od smlouvy, a to zejména v případě, že členka hrubě či opakovaně porušuje smlouvu či tyto obchodní podmínky. Členství je možné převést na jinou ženu za poplatek 500,-kč.

Přerušení členství: V rámci členství v Contours je možnost si přerušit členství na kontinuální dobu 7 až 60 dnů. Každé přerušení je potřeba nahlásit písemně předem (včetně požadované délky) nebo si může členka sama nastavit ve své Osobní složce. Celková doba všech přerušení je 60 dnů.                             

Přerušení členství zdarma: 6M – 1x, 12M – 2x. Každé další přerušení je zpoplatněno částkou 400,- kč. Maximální počet možných přerušení: 3M – 1x, 6M – 2x, 12M – 4x.

Nad rámec uvedených přerušení lze zcela zdarma přerušit členství z důvodu těhotenství na 9 měsíců.

Povinnosti členky Contours: Členka je povinna po vstupu do klubu na vyzvání prokázat svoji totožnost. Doplňkové služby (jako např. konzumace nápojů, apod.) si členka hradí zvlášť. Členka mladší 15 ti let je oprávněna využívat členství pouze za doprovodu další plnoleté členky. Sportovní aktivity členky jsou realizovány na její vlastní odpovědnost a nebezpečí. Členka není oprávněna využívat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Provozovatel je oprávněn v těchto případech znemožnit využívání sportovních aktivit. Členka je povinna řídit se pokyny personálu pobočky Contours.

Do prostor clubu nesmí členka vnášet jakékoli nebezpečné předměty, zbraně, hořlaviny, výbušniny apod. V clubu je zakázáno kouřit a vnášet alkoholické nápoje. Do prostor clubu je zakázáno vstupovat se zvířaty. Členka je povinna před použitím cvičebního stroje pokládat na koženku stroje ručník. Členka je povinna v případě změny své kontaktní adresy resp. tel. čísla tuto změnu neprodleně oznámit provozovateli. V případě porušení povinností členky je provozovatel oprávněn vyzvat členku, aby neprodleně zjednala nápravu, případně club opustila. V případě neuposlechnutí je provozovatel oprávněn ukončit člence členství v clubu.

Zasílání písemností členkám Contours: Provozovatel je oprávněn zasílat veškeré písemnosti na poslední známou adresu členky. Není-li možné zásilku doručit (z důvodu odepření, nepřevzetí apod.), dnem doručení zásilky se rozumí den, kdy zásilka byla vrácena provozovateli.

Poskytování slev na zakoupená členství: Provozovatel může v rámci trvale (studenti, důchodci apod.) či dočasně (časové omezená akce pro určité období) poskytnout člence na nákup členství slevu. Jednotlivé nabízené slevy včetně časově omezených akcí nelze sčítat a je možné uplatnit vždy jen jednu z nabízených slev. 

Návštěva ostatních poboček Contours: V rámci zakoupeného členství má členka možnost navštěvovat jakoukoli pobočku Contours. Na pobočce, kde bylo členství zakoupeno, však musí proběhnout v součtu více jednotlivých návštěv než na ostatních pobočkách. 

Počet a umístění poboček Contours: Provozovatel garantuje vždy alespoň jednu pobočku na území města, ve kterém bylo členství zakoupeno. Provozovatel negarantuje přesný počet poboček, ani přesné lokality jednotlivých poboček v rámci města, kde bylo členství zakoupeno.

Mimosoudní řešení sporu: Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

Smluvní pokuta v případě ukončení členství odstoupením provozovatele: V případě ukončení členství odstoupením provozovatele se sjednává smluvní pokuta rovnající se výši nezaplaceného členského poplatku připadající na dobu zbývající do uplynutí sjednaného členství.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15.4.2024 a ruší veškerá předchozí ustanovení.

Prohlašuji, že jsem byla provozovatelem Contours Fitness Clubu seznámena s uvedenými Obchodními podmínkami – možnosti a podmínky členství v Contours.  A uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).