Možnosti a podmínky členství v Contours

Cvičit v Contours můžete kdykoli a jak dlouho chcete během provozní doby pobočky. Navštěvovat můžete jakoukoli pobočku Contours v ČR.  Při každé návštěvě je Vám kdykoli k dispozici naše trenérka, která Vám vždy ochotně poradí.

Služby pro členky: Pro sledování Vašich pokroků si u trenérky vyžádejte cca jednou za měsíc měření postavy. V ceně členství Contours je jedinečný Contours stravovací program ke snížení váhy. Naleznete jej ve Vaší Osobní složce na stránkách Contours, kde jsou i další důležité informace o Vašem cvičení. Jako členka Contours můžete využít slev našich partnerů. Jejich přehled je Vám k dispozici ve Vaší Osobní složce.

Povinnosti provozovatele: Provozovatel se zavazuje člence poskytnout po dobu členství a v rámci otevírací doby fitness clubu časově neomezený počet vstupů. Členství je vázáno na osobu členky a trvá vždy předem určenou, přesně stanovenou dobu. Členka se zavazuje dohodnutou cenu za poskytování služeb uhradit jednou platbou při nákupu členství, případně platit pravidelnými měsíčními platbami. Možnosti typů a cen jednotlivých členství jsou na stránce příslušné pobočky Contours. Členství skončí uplynutím sjednané doby trvání členství. Členství může být dále ukončeno písemným odstoupením společnosti od smlouvy, a to zejména v případě, že členka hrubě či opakovaně porušuje smlouvu či tyto obchodní podmínky. Členství je možné převést na jinou ženu za poplatek 500,-kč.

Přerušení členství: V rámci členství v Contours je možnost si přerušit členství na kontinuální dobu 7 až 60 dnů. Každé přerušení je potřeba nahlásit písemně předem (včetně požadované délky) nebo si může členka sama nastavit ve své Osobní složce. Celková doba všech přerušení je 60 dnů.                             

Přerušení členství zdarma: 6M – 1x, 12M – 2x. Každé další přerušení je zpoplatněno částkou 400,- kč. Maximální počet možných přerušení: 3M – 1x, 6M – 2x, 12M – 4x.

Nad rámec uvedených přerušení lze zcela zdarma přerušit členství z důvodu těhotenství na 9 měsíců.

Povinnosti členky Contours: Členka je povinna po vstupu do klubu na vyzvání prokázat svoji totožnost. Doplňkové služby (jako např. konzumace nápojů, apod.) si členka hradí zvlášť. Členka mladší 18 let je oprávněna využívat členství pouze po písemném Souhlasu zákonného zástupce. Sportovní aktivity členky jsou realizovány na její vlastní odpovědnost a nebezpečí. Členka není oprávněna využívat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Provozovatel je oprávněn v těchto případech znemožnit využívání sportovních aktivit. Členka je povinna řídit se pokyny personálu pobočky Contours.

Do prostor clubu nesmí členka vnášet jakékoli nebezpečné předměty, zbraně, hořlaviny, výbušniny apod. V clubu je zakázáno kouřit a vnášet alkoholické nápoje. Do prostor clubu je zakázáno vstupovat se zvířaty. Členka je povinna před použitím cvičebního stroje pokládat na koženku stroje ručník. Členka je povinna v případě změny své kontaktní adresy resp. tel. čísla tuto změnu neprodleně oznámit provozovateli. V případě porušení povinností členky je provozovatel oprávněn vyzvat členku, aby neprodleně zjednala nápravu, případně club opustila. V případě neuposlechnutí je provozovatel oprávněn ukončit člence členství v clubu.

Zasílání písemností členkám Contours: Provozovatel je oprávněn zasílat veškeré písemnosti na poslední známou adresu členky. Není-li možné zásilku doručit (z důvodu odepření, nepřevzetí apod.), dnem doručení zásilky se rozumí den, kdy zásilka byla vrácena provozovateli.

Poskytování slev na zakoupená členství: Provozovatel může v rámci trvale (studenti, důchodci apod.) či dočasně (časové omezená akce pro určité období) poskytnout člence na nákup členství slevu. Jednotlivé nabízené slevy včetně časově omezených akcí nelze sčítat a je možné uplatnit vždy jen jednu z nabízených slev. 

Návštěva ostatních poboček Contours: V rámci zakoupeného členství má členka možnost navštěvovat jakoukoli pobočku Contours. Na pobočce, kde bylo členství zakoupeno, však musí proběhnout v součtu více jednotlivých návštěv než na ostatních pobočkách. 

Počet a umístění poboček Contours: Provozovatel garantuje vždy alespoň jednu pobočku na území města, ve kterém bylo členství zakoupeno. Provozovatel negarantuje přesný počet poboček, ani přesné lokality jednotlivých poboček v rámci města, kde bylo členství zakoupeno.

Mimosoudní řešení sporu: Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

Smluvní pokuta v případě ukončení členství odstoupením provozovatele: V případě ukončení členství odstoupením provozovatele se sjednává smluvní pokuta rovnající se výši nezaplaceného členského poplatku připadající na dobu zbývající do uplynutí sjednaného členství.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15.4.2024 a ruší veškerá předchozí ustanovení.

Prohlašuji, že jsem byla provozovatelem Contours Fitness Clubu seznámena s uvedenými Obchodními podmínkami – možnosti a podmínky členství v Contours.  A uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

____________

Contours Membership Options and Terms – Terms and Conditions.

This is translation only, the Terms and Conditions in the Czech language are legally binding.

You can exercise at Contours anytime and for as long as you want during the branch’s opening hours. You can visit any Contours branch in the Czech Republic. During each visit, our trainer is always available to give you advice.

Services for female members: To monitor your progress, ask the trainer to measure your figure approximately once a month. Contours membership includes the unique Contours weight loss meal plan. You can find it in your Personal folder on the Contours website, where there is also other important information about your exercise. As a member of Contours, you can take advantage of discounts from our partners. Their overview is available to you in your Personal folder.

Obligations of the operator:  The operator undertakes to provide the member with an unlimited number of entries for the duration of the membership and within the opening hours of the fitness club. Membership is tied to the person of the member and always lasts for a predetermined, precisely determined period of time. The member undertakes to pay the agreed price for the provision of services in one payment when purchasing the membership, or to pay in regular monthly payments. Options for types and prices of individual memberships are on the web page of the relevant Contours branch. Membership ends at the end of the agreed membership period. Membership may also be terminated by the company’s written withdrawal from the contract, especially if the member grossly or repeatedly violates the contract or these terms and conditions. Membership can be transferred to another woman for a fee of CZK 500.

Suspension of membership: As part of the Contours membership, it is possible to suspend the membership for a continuous period of 7 to 60 days. Each suspension must be reported in writing in advance (including the required length) or the member can set it herself in her Personal Folder. The total duration of all interruptions is 60 days.

Free membership suspension: 6M – 1x, 12M – 2x. Each further interruption is charged in the amount of CZK 400.

Maximum number of possible interruptions: 3M – 1x, 6M – 2x, 12M – 4x. In addition to the mentioned interruptions, the membership can be interrupted completely free of charge due to pregnancy for 9 months.

Obligations of the Contours member: The member is obliged to prove her identity upon entering the club. Additional services (such as consumption of drinks, etc.) are paid separately by the member. A member under the age of 18 is entitled to use the membership only with the written Consent of the legal representative. The member’s sporting activities are carried out at her own risk and responsibility. The member is not entitled to use sports activities in case of illness, injury, under the influence of alcohol or narcotic substances. The operator is entitled to prevent the use of sports activities in these cases. The member is required to follow the instructions of the Contours branch staff.

A member may not bring any dangerous objects, weapons, flammables, explosives, etc. into the club premises. Smoking and alcoholic beverages are prohibited in the club. It is forbidden to enter the club premises with animals. The member is obliged to place a towel on the leather of the machine before using the exercise machine. The member is obliged in the event of a change of her contact address or phone number to immediately notify the operator of this change. In the event of a violation of the member’s obligations, the operator is entitled to call on the member to fix it without delay, or to leave the club. In case of disobedience, the operator is entitled to terminate the member’s membership in the club.

Sending documents to Contours members: The operator is authorized to send all documents to the member’s last known address. If it is not possible to deliver the shipment (due to refusal, non-acceptance, etc.), the date of delivery of the shipment is the day when the shipment was returned to the operator.

Providing discounts on purchased memberships: The operator can permanently (students, pensioners, etc.) or temporarily (time-limited events for a certain period) provide members with a discount on the purchase of membership. Individual discounts offered, including time-limited promotions, cannot be added together and it is possible to apply only one of the offered discounts at a time.

Visiting other Contours branches: As part of the purchased membership, the member has the opportunity to visit any Contours branch. However, more individual visits must be made at the home branch where the membership was purchased than at other branches.

Number and location of Contours branches: The operator always guarantees at least one branch in the city where the membership was purchased. The operator does not guarantee the exact number of branches, nor the exact locations of individual branches within the city where the membership was purchased.

Out-of-court settlement of a dispute: The consumer has the right to out-of-court settlement of a consumer dispute. The subject of out-of-court dispute resolution is the Czech Trade Inspection (www.coi.cz).

Contractual penalty in case of termination of membership due to withdrawal of the operator: In case of termination of membership due to withdrawal of the operator, a contractual penalty equal to the amount of the unpaid membership fee for the period remaining until the expiry of the agreed membership is negotiated.

These Terms and Conditions are valid from 15 April 2024 and cancel all previous provisions.

I declare that the operator of Contours Fitness Club has familiarized me with the stated Business Terms and Conditions – options and conditions for membership in Contours. And I give consent to the processing of personal data (GDPR).